WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">
1  
 
   
   
 
   
 
   
 
   
       
       
  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสามล้อเครื่องที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
       
 
       รถสามล้อเครื่องโดยทั่วไปในปัจจุบัน ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบสองจังหวะ โดยใช้น้ำมันเบนซินหรือก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง จึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทาง อากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควันขาว และก๊าซไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น และเป็นแหล่ง กำเนิดมลพิษทางเสียงที่เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำลังมีแนวโน้ม ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการจราจร ที่ติดขัด อย่างหนาแน่นตลอดวัน รถสามล้อเครื่องจึงเป็นที่นิยมของประชาชน ทั้งในด้าน รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกสิ่งของเพราะขนาดรถที่เล็กกระทัดรัด มีความ คล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพในการบรรทุกได้ดีกว่ารถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ประเภทอื่น
       
 
        การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสามล้อเครื่องที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับ สนุนหรือส่งเสริม การนำยานพาหนะสามล้อไฟฟ้ามาใช้ทดแทนรถสามล้อเครื่อง ในการลดมลพิษทางอากาศ การศึกษาต่อไป จะดำเนินการในเรื่อง การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งานรถสามล้อไฟฟ้าการ วิเคราะห์ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบกับรถสามล้อเครื่องโดยทั่วไป และออกแบบเพื่อการ ปรับปรุง รถสามล้อไฟฟ้า ต้นแบบทั้งประเภทรถโดยสารสาธารณะตามผลการทดสอบ ให้มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและ ปลอดภัยในการใช้งานในระดับ ที่ทัดเทียมกับรถสามล้อเครื่องโดยทั่วไป รวมทั้งทำการสร้างรถตามแบบที่ได้แก้ไข
       
       
       
       
       
       
       
       
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com