WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">

 
พาหนะการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย

เมื่อครั้งสถานีอาวกาศ "สกายแล็บ" กำลังเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก คนไทยในขณะนั้นได้ประดิษฐ์สามล้อขึ้น และเรียกชื่อตามสมัยนิยมว่า "สามล้อสกายแล็บ" โดยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี แล้วแพร่กระจายไปทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเป็นสามล้อที่ใช้กำล้งเครื่องยนต์ มอเตอร์ไซค์ ที่นั่งโดยสารตอนหลังเป็นสองแถว จุดเด่นของสถายแล็บ ก็คือสีสันที่สดใน และช่วงหน้าจะมีลักษณะเชิดสูงขึ้น

เมื่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ถือกำเนิดและแพร่หลายไปทุกท้องถิ่นทั่วประเทส ก็มีแนวคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะรับผู้โดยสารได้ครั้งละหลาย ๆ คน รถสามล้อแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจึงถูกนักประดิษฐ์ขึ้น เมื่อไม่ต้องการออกรับจ้างผู้โดยสารก็สามารถถอดเฉพาะตัวรถ ขับขี่ไปทำธุรกิจได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกสามล้อแบบนี้ว่า" ไก่นา "

อาชีพรับซื้อของเก่าประเภท ขวดเปล่า กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือเศษโลหะ ซึ่งแต่เดิมเรามักจะเห็นภาพของชาวจีนชรา พร้อมด้วยหาบเข่งคู่บนบ่าเดินร้องประกาศไปตามบ้าน แต่ปัจจุบัน จากการนำเอาซาเล้งหรือสามล้อแดงมาดัดแปลงต่อกระบะให้ยาวขึ้น นาบางส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก มาเชื่อมต่อเข้าก็เกิดสามล้ออีกประเภทหนึ่งเข้ามาแทนหาบเข่งคู่

จากจุดกำเนิด พ.ศ. 2476 สายทางสามล้อไทย ได้ดำเนินและวิวัฒนาการตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาโดยลำดับ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสามล้อประเภทที่ยังใช้แรงคน หรือกำลังเครื่องยนต์ ก็ได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อการประกอบสัมมาอาชีพ อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นขนมถาดไอศครีม ผลไม้ดองหรือลูกชิ้น-ไส้กรอก

ย้อนกลับ
   
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com