WIDTH="531" HEIGHT="40" id="tuktukrun1" ALIGN="">
1  
 
 
   
 
 
 
       
       
       
 
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
     วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เดิมชื่อ วัดโพธาราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม เมื่อปี พศ.2331 และในปี พศ.2344 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ" ซื่งต่อมาราชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนนามวัดเป็น "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"
 
 
     หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนา พระบรมมหาราชวังแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม เมื่อปี พศ.2331 และในปี พศ.2344 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ" ซื่งต่อมาราชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนนามวัดเป็น "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และ ขยายเขตพระอารามออกไป ทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก คือส่วนที่เป็น พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และ สวนมิสกวัน การบูรณะ ปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุด เมื่อฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี พ.ศ.2525 เป็นเพียงการซ่อมสร้างของเก่าให้ดีขึ้น ไม่มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมการสถาปนา และการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดโพธิ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 และ 3 นั้น ได้มีการระดมช่าง และผู้เชี่ยวชาญงานศิลปกรรมสาขาต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานตาม พระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่จะ ให้เป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ จึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งสรรพวิชาไทย (มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก) ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
 
       
     วัดโพธิ์ ถือว่าเป็นวัดลูกผสม ระหว่างวัฒนธรรมไทย - จีน เข้าด้วยกันอย่างงด งามยักษ์วัดโพธิ์ นวดแผนโบราณ ยาลมวัดโพธิ์ ยาแก้ไอวัดโพธิ์ และภูมิปัญญา พื้น บ้านอีกมากมาย ที่ออกมาจาก วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรก ของไทย มี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ และมหาเจดีย์ 4 รัชกาล ซึ่งภายในพระเจดีย์ องค์ใหญ่ประดับกระเบื้องสีเขียว เป็นที่ประดิษฐานซากโกลน สำริดของพระศรีสรร เพชญ์ดาญานพระพุทธรูป ยืนคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่ถูกพม่าสุมไฟลอกเอาทองคำไป จนหมด ในบริเวณวัด ยังประดับประดาด้วยตุ๊กตาจีน ขนาดใหญ่น้อยอีกมากมาย


       
       
Copyright @ 2003 By: Jaruwan Muanjumpon All rights reserved.
Make your own free website on Tripod.com